Birželio 21 d. visame pasaulyje minima Tarptautinė jogos diena.

 

GURU MAI RAM APIE KLASIKINĘ JOGĄ IR TRADICINĖS JOGOS KELIĄ

Pirmiausia norėčiau apibrėžti pačią sąvoką "Joga" kaip mokslą apie žmogų. Tai reiškia, kad kalbėdami apie jogą, mes visada turime omeny žmogų. Pats žodis "joga" sanskrito kalboje reiškia “jungtis, susijungimas, sąjunga”.

Klasikinė joga - tai praktikų visuma, vedanti žmogų į savo tikrosios prigimties pažinimą bei atskleidžianti gebėjimą darniai sugyventi su aplinka. Visas pasaulis nuolat kinta: kinta oro sąlygos, keičiasi asmeninio gyvenimo sąlygos, kūnas pereina virsmus nuo gimimo iki mirties. Žmogus nuolat susiduria su vienokiais ar kitokiais iššūkiais, kurie sujaukia proto ir emocijų pusiausvyrą. Žmogų nuolat supa kintamumas. Yra puikus posakis: “nėra nieko pastovesnio už kitimą”. Tačiau žmogus ieško pastovumo, ramybės, džiaugsmo, pilnatvės, bet išorėje to neįmanoma rasti ar sukurti – tai galima rasti tik mūsų viduje.

Jogos praktikos tikslas – sąmonės tobulumas, kuris pasiekiamas nuolatinėmis jogos pratybomis, nurimdant protą ir įvaldant priešybių pusiausvyrą. Puoselėjant vidinę sąmonę, žmogus įsitvirtina sąmonės stabilume, kurio negali sutrikdyti nuolat kintantys reiškiniai.

Jogos praktika - tai individuali praktika, vedanti žmogų į savižiną. Jogą gali praktikuoti bet kokio amžiaus, lyties, rasės, tautybės, įsitikinimų ir tikėjimo žmogus. Jogos praktikai negalima primesti jokių dirbtinai sukurtų apribojimų. Vidinis troškimas pažinti save, suvokti “kas aš esu” glūdi kiekviename iš mūsų. Jis ir atveda žmogų prie jogos. Jogos praktikos poreikis kyla iš vidinio impulso, kuris perauga į nuolatinį, nepertraukiamą darbą su savimi - t.y. praktiką, siekiant gilesnio savęs ir pasaulio suvokimo.

Klasikinė joga žvelgia į žmogų kaip į visumą, sudarytą iš kūno, proto ir dvasios. Ji nepalieka už praktikos ribų jokių žmogaus savybių, gyvenimo bei būties aspektų. Praktikuojantysis klasikinę jogą visada dirba tiek su kūnu, tiek su protu siekdamas atskleisti savo dvasinį potencialą.

Klasikinė joga nėra orientuota į greitą rezultatą, tai nuosekli ir pastovi viso gyvenimo praktika, siekiant pažinimo. Tai vyksta tiek jogos salėje ant jogos kilimėlio, tiek namuose, šeimoje, darbe ar bet kur kitur, kur žmogus bebūtų, ką žmogus beveiktų.

Klasikinės jogos praktika = gyvenimas. Nepraktikuojant jogos kaip visumos, išskiriant tik kokį nors vieną jos aspektą ir tik jį vieną praktikuojant, bei ignoruojant kitus jos aspektus, prarandama jogos sąvokos esmė. Tai yra jogos sąvokos vartotojiškumas, vartotojiškas požiūris į jogą ir tai, kas yra sakralu. Tai nėra tikroji jogos praktika, nes nebelieka jos pilnumos, prarandami joginiai tikslai, tuomet ir laukiamo rezultato nebus arba jis bus labai menkavertis.

Kiekvienam jogos praktikui svarbu užčiuopti tą didįjį savęs pažinimo siekį. Tuomet, suformavus savęs pažinimo tikslą, žmogus praktikuodamas asanas ima lavinti ne tik kūną, bet ir protą, siekia pašalinti fizinius, mentalinius trukdžius, įvairaus pobūdžio įtampas, blokus, esančius tiek fiziniam, tiek mentaliniam lygmenyse. Jis mokosi tausoti sveikatą, ugdo proto savitramda, siekia išlaikyti vidinę pusiausvyrą, vykstant įvairiems pokyčiams. Taip kūnas ir protas palaipsniui tampa nepakeičimu įrankiu siekiant aukščiausio pažinimo.

Praktikuodamas kvėpavimo pratimus (pranajamą), žmogus ima suvokti praną (gyvybinę energiją), gyvenimo jėgą, gyvybingumą ir siekia subalansuoti fizines, mentalines, intelektines energijas, pranos tėkmes, kad galėtų vykdyti savo pareigas ir jaustų gyvenimo pilnatvę bei džiugesį.

Nuosekli, ilgalaikė meditacijos praktika lavina dėmesingumą ir koncentraciją bei padeda sutramdyti aistringumą, jusles, apvalyti protą nuo įsisenėjusių įpročių, automatiško veikimo, įvairių polinkių bei ydingų, ir nuolat protą blaškančių troškimų.

Taigi, žmogus, praktikuodamas klasikinę jogą, tampa savo namo šeimininku, o joga - jo harmoningo gyvenimo instrumentu. Klasikinė joga visada jungia kūną ir protą. Tik tuomet, kai tampa įvaldytas kūnas ir protas, atsiveria tikrojo savęs žinojimas.

Klasikinės jogos mokymas išsaugotas jogų tradicijos ir perduodamas tiesioginiu būdu per tradicijos autoritetingą asmenį, kuris vadinamas Guru. Guru yra sakralaus jogos žinojimo saugotojas ir dvasinės galios nešiotojas.

Tikras klasikinės jogos mokymas ir jo kelias yra užfiksuotas šventuose sanskrito raštuose. Jogų tradicija - tai tūkstantmečius besitęsianti perdavos linija, kurioje per Guru (iš Mokytojo mokiniui) iš kartos į kartą tiesiogiai, gyvai yra perduodamas jogos mokymas ir sakralus jogos žinojimas. Yra sakoma: mokinys subrendo, mokytojas atėjo. Guru - tai dvasinis mokytojas, vedlys, vedantis mokinį į savižiną.

Egzistuoja klasikinės jogos šventraščiai, kuriuose aprašyta ir išsaugota jogos išmintis. Raštai skirti ieškančiajam, tačiau jų skaitymas tai tik informacijos kaupimas, o ne praktika. Jogos praktika yra vadinama sadhana, kuri inicijuojama Guru. Taigi klasikinėje jogoje, siekiant aukščiausiojo jogos tikslo, praktika (sadhana) su visais jos nurodymais turi būti inicijuota ir perduota Guru. Sakrali galia ir žinojimas apsireiškia ne per internetą ar knygą, o tik gyvai per Guru.

Iniciacija - tai įšventinimas, raktas į dvasinę praktiką. Priimdamas iniciaciją mokinys turi būti subrendęs ir pasiryžęs eiti savęs keitimo, savidisciplinos ir sąmonės gryninimo keliu. Iniciacijos į jogos mokymą metu Guru pažadina mokinyje glūdinčią dvasinę galią, perduoda žinojimą ir duoda nurodymus, kaip ir kokiu būdu mokinys turi praktikuoti, siekdamas aukščiausiojo jogos tikslo (Grynos Sąmonės).

Praktikuojantysis per joga sadhaną šalina neišmonę, puoselėja vidinę harmoniją bei santaiką su pačiu savimi ir supančiu pasauliu. Jis įgauna vidinį stabilumą, kurio nebesudrumsčia nuolat kintantis išorinis pasaulis. Taip laipsniškai įvaldydamas kūną ir protą, praktikuojantysis juda link savo tikrosios esmės suvokimo.

Klasikinė integruota Mai Ram Yoga praktika leidžia praktikuojantiems palaipsniui eiti vis gilyn į savęs pažinimą. Gilesnis savęs pažinimas atsiveria tik tuomet, kai pašalinamos kliūtys ir teršalai, užgožiantys tikrąją esmę, todėl per jogos praktiką galima apsivalyti, tam, kad mūsų Savastis kaip „nuo dulkių apvalytas žibintas" galėtų spiduliuoti šviesa.

Taigi, toks yra tradicinis jogos kelias – judėjimas iš tamsos į šviesą, iš neišmanymo į Tikrojo Tyrojo Savęs Suvokimą.

 

OM Mahadev!

Guru Mai Ram Devi

(C) Mai Ram Yoga

Guru Mai Ram Devi

 

Guru Mai Ram Devi - yra senovės klasikinės jogų tradicijos mokymo tęsėja. Mai Ram Yoga ašramas Vilniuje yra Guru Mai Ram namai, kuriuose ji atlieka savo sadhaną, tęsdama autentišką klasikinės jogos mokymo tradiciją. Labai džiugu, kad mes Lietuvoje turime gyvą jogos mokymo Guru, adaptavusią klasikinės jogos mokymą mums, esantiems čia ir dabar, šiame laikmetyje, šiame amžiuje, šioje šalyje...

 

 

Tarptautin Jogos Diena Mai Ram Yoga klasikini asan meistrikumo pasirodymas

Klasikinių asanų meistriškumo pasirodymas. Žiūrėti>>