shaktii

 

"Shakti" (liet. Šaktė arba Šakti) – bendrinis žodis, naudojamas Dievo transcendentiškumui apibūdinti. Sanskrito kalboje šis žodis reiškia "galią, jėgą, energiją".  Šakti yra pirminė energija, Brahmano (visatos kūrėjo, Šivos) galia arba jo dinaminė raiška, be kurios neįmanoma suvokti Absoliuto.

Šakti ir Šiva – tai priešingi Absoliuto aspektai. Šiva – statinė sąmonė, transcendentinis absoliutas, Aukščiausioji Tikrovė, o Šakti – jo dinaminė jėga, materijoje apsireiškianti sąmonė. Jų abiejų jungtyje alsuoja Visata. Ši jungtis sanskrito kalba vadinama Joga. 

Šakti yra dinaminė Absoliuto galybė ir Šivos personifikacija, pamatinė kūrybinė jėga ir pirminės energijos išraiška, skatinanti gyvybės atsiradimą.

Šakti – Dieviškoji energija – visos Visatos egzistencija ir visų gyvybės formų esmė. Seniausi žmonijos išminties raštai – Tantrų raštai, Vedos, Upanišados, Puranos – yra pamatiniai vieningos Sanatana Dharmos, arba „amžinosios religijos ir Aukščiausios Tikrovės“ tekstai. Jų tema – Tyroji Dieviškoji energija Šakti.

Šakti įkūnija Devi, materialios būties egzistenciją, ir yra moteriškasis absoliuto aspektas. Ją garbina visi: išminčiai, filosofai, įvairios religijos, mokslas. Dažniausiai ji vadinama Dievo Motina, jai yra suteikti įvairūs vardai: Brahmanas (kūrėjas), Atma (siela), Prana (gyvybinė jėga), Kūnas, Kundalini (dvasinė energija), Sušumna nadis (dvasinės energijos kanalas, mokytojas, dvasinio mokymo kryptis). 

Šakti yra visų Visatoje egzistuojančių energijų suma. Ji – gyvastis,  ji – išmintis, ji – meilė. Ji skatina gyvybę, palaiko ją ir sunaikina. Joginai teigia, kad visas pasaulis tėra jos žaidimas. Čia ji žaidžia ir žaisdama kuria, palaiko, išardo. Šią Dieviškos energijos savybę joginai vadina Kali (sanskr.) ir sutapatina ją su Brahmanu – Kali yra Brahmanas, o Brahmanas yra Kali. Šie abu apibūdinimai įkūnija vieningą nekintančią ir nedualią Realybę. Kai energija yra pasyvi ir nėra kūrybingumo impulso, nevyksta išsaugojimo ir naikinimo procesas, ji vadinama Brahmanu. Kai ji tampa aktyvi ir ima reikštis, vadinama Kali arba Šakti.

Tikrovė yra viena, bet apibūdinti ją galima įvairiai. Dieviškoji Motina ir jos galia yra mumyse. Nesuvokę savo prigimties dieviškumo, niekuomet nepažinsime savęs ir nepatirsime gyvenimo pilnatvės džiaugsmo.

Šlovinkime ją, jei trokštame išminties. Pažinkime savąją tyrąją savastį – Atmą (sielą). Kasdieniu patyrimu atskleiskime ją įvairiausiais pavidalais ir būkime apimti gyvenimo meilės ekstazės. Visad stenkimės bevertį bei menką protą ištirpinti sielos gelmėse. Apsvaiginkim save amžinojo gyvenimo, palaimos, ramybės ir džiaugsmo nektaru. 

 

Mai Ram Devi