karmajoga

 

 Karma joga (sanskr. कर्म karma – veiksmas ir pasekmė) – tai nesavanaudiškumo ugdymas.

 

Karma joga praktikuojama kaip tobulėjimo būdas, kuris mokina pasaulietinį darbą paversti dvasine praktika. Karma joga – tai praktika, kurios dėka išmokstame darbą atlikti dėl paties darbo be asmeninių naudos motyvų ir veiklos vaisių. Tokia nuostata padeda išlikti dharmoje ir apsaugo žmogų nuo tolesnio įsipainiojimo į samsaros pinkles. Žmogaus sąmonę blaško troškimai ir trikdo neramus noras mėgautis darbo vaisiais.

Karma jogos tikslas – padėti žmogui būti dharmoje realizuojant save. Jogos sampratoje dharmos sąvoka reiškia veiksmus, kurie atitinka žmogaus fizinę ir psichinę konstituciją. Dharma – tai veiksmai, kurie sekasi žmogui natūraliu būdu, būtent šie veiksmai palaiko pasaulio struktūroje harmoniją. Dharma jogoje siejama su pareiga. Suvokęs savo pareigą žmogus privalo ją vykdyti. Vykdydamas savo dharmą praktikuojantysis veikia pamiršęs darbo vaisius. Pareigos suvokimas ir vykdymas leidžia patirti išorinio ir vidinio pasaulio harmoniją. Išmokus savo dharmą suderinti su karma joga, nesavanaudiška veikla, praktikuojančiojo sąmonė pakyla į aukštesnį lygmenį.

Karma joga praturtina suvokimą, kad visas žmogaus gyvenimas yra aukojimo aktas.

 

न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते |
न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ||

na karmaṇāmanārambhān naiṣkarmyaṃ puruṣo’śnute
na ca saṃnyasanādeva siddhiṃ samadhigacchati ||

Jei žmogus atsisako veiksmo, jis neveikiantis nepasidaro,
nes pati neveikla savaime nesuteikia jam tobulumo

(bhagavadgītā 3. 4)

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन |
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते ||

yastvindriyāṇi manasā niyamyārabhate’rjuna |
karmendriyaiḥ karmayogam asaktaḥ sa viśiṣyate ||

Kas jusles širdimi suvaldo ir nukreipia jas karmos jogai,
iš veiksmų nelaukdamas vaisių tas aukščiau, tas puikus siekėjas.

(bhagavadgītā 3. 7)

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः |
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ||

yajñārthātkarmaṇo’nyatra loko’yaṃ karmabandhanaḥ |
tadarthaṃ karma kaunteya muktasaṅgaḥ samācara ||

Neaukojamas Kūrėjui darbas pančiais virsta šitam pasauly;
užtatai tik aukodamas veiki, kad nebūtum veiklos suvaržytas.

(bhagavadgītā 3. 9)

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः |
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ||

devānbhāvayatānena te devā bhāvayantu vaḥ |
parasparaṃ bhāvayantaḥ śreyaḥ paramavāpsyatha ||

Aukomis jūs dievus maitinkit, o dievai tegu jus maitina;
taip visad remdami vienas kitą, jūs Aukščiausią Palaimą patirsit.

(bhagavadgītā 3. 11)

 

Karma joga – tai taurūs veikimai atsisakant veiklos vaisių, dirbant dėl paties darbo, tad jokia veikla nesudrumsčia žmogaus dvasinės ramybės. Praktikuojant karma jogą žmogus išmoksta suvaldyti protą, kurio neblaško naudos troškimai, tai ir yra dvasinės pratybos. Toks gyvenimo būdas paspartina žmogaus vystymąsi tobulybės link, leidžia įveikti sunkumus, pašalina nerimą, įsivyrauja ramybė ir proto aiškumas. 

Mai Ram Devi